หลักสูตรที่น่าสนใจ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ

หลักการ/แนวคิดและวิดีโอชั้นเรียนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

สถานะ : เปิดให้ลงทะเบียน
ดูรายละเอียด / ใช้งาน
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

นวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา ระดับพื้นฐาน

สถานะ : ไม่เปิดให้ลงทะเบียน
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ทิศทางใหม่ของการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา ระดับพื้นฐาน

สถานะ : ไม่เปิดให้ลงทะเบียน
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ระดับพื้นฐาน

สถานะ : ไม่เปิดให้ลงทะเบียน

วีดิทัศน์

สนับสนุนโดย