หลักการ/แนวคิดและวิดีโอชั้นเรียนนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ

บทเรียนในหลักสูตร

lessons in this course

ที่
เรื่อง
วิดีโอ
ภาระกิจ
1 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
2 ทักษะการเรียนรู้ (learning skill)
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
3 การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) EP 1
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
4 การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning) EP 2 ที่เน้นการสอนแบบ Active learning
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
5 การทำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sand Box)
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
6 ชั้นเรียนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ โดยครูฟินแลนด์
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
7 ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนที่มากกว่า 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
8 ชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
9 ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยครูผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
10 ชั้นเรียนวิชาพละศึกษา
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
11 ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสัดส่วนผกผัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
12 ชั้นเรียนวิชาศิลปศึกษา
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
13 ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องน้ำหนัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
14 ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและการดำเนินการโดยครูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
15 ชั้นเรียนแผนบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
มีวิดีโอ
มีภารกิจ
ระบบอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ (IRDTP-ONLINE)

ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
ยินดีต้อนรับ